1እውነተኛውእና ሐሰተኛውወንጌሌ

Article Body: 
ክርስቲያኖች የሚያተኩሩበትን ነገሮች ስናጠና አብዛኛውን ጊዜ በሁሇት ክፍልች እንመዴባቸዋሇን።1.‚ሮማን ካቶሉኮች‛ እና ‚ፕሮቴስታንቶች‛ -እንዯ ትውሌዲቸው2.‚ኢጲስ ቆጶስ‛ (በጳጳስ የሚተዲዯሩ)እና ‚ነፃ አማኞች‛ (በጳጳስ የማይተዲዯሩ)-እንዯ ቤተ ክርስቲያን አመራራቸው3.‚ዲግመኛ የተወሇደ‛ እና ‚የስም ክርስቲያኖች‛ -እንዯተሇማመደትየሌብ መሇወጥ4.‚ወንጌሊዊ‛ እና ‚ስሇ መፅሐፍ ቅደስ የሊሊና ሁለንም የመመiቀበሌትርጉም የሚከተለ‛ -እንዯ ሥርዓታቸው5.ስሇ ሌሳን እንዲሊቸው አመሇካከት ‚በሌዩ ሌሳን የሚናገሩ‛ እና ‚ በሌዩ ሌሳን የማይናገሩ‛ -6.‚የክርስቲያን ስራ ሙለ ጊዜ የሚሰሩ‛ እና ‚አሇማዊ ስራ ውስጥ የሚገኙ‛ -እንዯ ሞያ ሌምዲቸውላልች አመዲዯቦችም ሉኖሩ ይችሊለ። ሆኖም ግን ማናቸውም አመዲዯቦችጌታችን ሉፈታው የ መጣበትን መሰረታዊ ችግር አይመረምሩም።አብዛኞቻችን‚ክርስቶስ ሇሃጥያታችን እንዯሞተ እናውቃሇን(1 ቆሮ 15:3)።ነገር ግንእርሱ የሞተው ሇሃጥያታችን ብቻ ሳይሆን 'ሇእኛ ሲሌ ሇሞተውና ከሞትም ሇተነሳው እንዴንኖር እንጂ ከእንግዱህ ወዱህ ሇራሳችን እንዲንኖር'መሆኑን መፅሐፍ ቅደስ እንዯሚያስተምር አሌተረዲንም(2 ቆሮ 5:15) ።እንግዱህ በመፅሐፍ ቅደስሊይየተመሰረተ የክርስቲያኖች አመዲዯብ እንዯሚከተሇው ነው፧‚ሇራሳቸው የሚኖሩ‛ እና ‚ሇክርስቶስ የሚኖሩ‛ ፡ ወይም‚የራሳቸውን የሚፈሌጉ‛ እና ‚ የክርስቶስን ነገሮች የሚፈሌጉ‛ ፡ ወይም‚ምዴራዊ ነገሮችን የሚያስቀዴሙ‛ እና ‚የእግዚአብሔርን መንግሥት የሚያስቀዴሙ‛፡ ወይም‚ገንዘብን የሚወደ‛ እና ‚እግዚአብሔርን የሚወደ‛(እየሱስ ሁሇቱንም ማገሌገሌ እንዯማይቻሌበለቃስ 16:13ተናግሯሌ)።ይሄን የመሰሇ አመዲዯብግንሰምቼ አሊውቅም። ይሄ ከሊይ የተጠቀሰው ሁሇተኛው አመዲዯብ የሚያተኩረው በማይታየው በክርስቲያንየተዯበቀኑሮ እናከእግዚአብሔርም ጋር ባሇው የግሌ የአምሌኮ ህይወቱ ሊይ ሲሆንበመጀመሪያ የተጠቀሰውአመዲዯብ ግንሇሰው በሚታየው በክርስቲያኑ ውጫዊ ኑሮ ሊይያተኮረነው። መንግሥተ ሰማይምክርስቲያኖችን የሚመዴበው በዚህ በሁሇተኛው መንገዴ ወይም በውስጣዊ ሕይወታችን መሠረት ነው።እንዱህም ከሆነ የሚጠቅመን ይህ ሁሇተኛውአመዲዯብ ብቻ ነው። ምክንያቱም ውስጣዊ ምኞታችንን የሚያነቃቃው ምን እንዯሆነ ከራሳችን በቀር የገዛ ሚስቶቻችን እንኳን ሉያውቁትአይችለም።ጌታችን ወዯ ምዴር የመጣበት ዋናው ምክንያትየቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓትን ሇመስጠት ወይም ሰዎችንበሌዩ ሌሳን እንዱናገሩ ሇማዴረግወይም ዯግሞ የተሇየ እውቀትን ሇመስጠት አይዯሇም።እሱ ወዯ ምዴር የመጣው 'ከሃጥያታችንሉያዴነን ነው'። ምሳርን በዛፉስር ሉያስቀምጥ መጥቷሌ። የዚህም የዛፍ ስር ሃጥያት ነው።ይሄውም ራሳችን ሊይ ማተኮር፣ ሇግሊችን የሚሆነውን ማሳዯዴናየራሳችንን ፍሊጎትማርካትነው።ጌታ ምሳሩን ተክል ይሄንንየሃጥያት ስር ከህይወታችን እንዱነቅሌ ካሌፈቀዴን ክርስትናችን የሊይ ሊዩን የሆነ
የስም ክርስትና ብቻ ይሆናሌ።ሆኖምሰይጣንስሇምንከተሇው ሕግና ሥርዓት ወይም በተቀበሌነው ሌዩ እውቀት ሊይ እንዴናተኩርና እራሳችንንምከላልች ክርስቲያኖች ከፍ አዴርገን እንዴናስብ ሉያታሌሇን ይችሊሌ።ሰይጣን 'ሇራሳችንእስከኖርን'ዴረስ (ይህም በሃጥያት መኖርን የሚያመሇክትአነጋገር ነው)የምንከተሇው ሕግና ሥርዓትም ሆነ የኛ የተሇየ እውቀት ግዴ አይሰጠውም።ክርስትና በአሁኑጊዜየራሳቸውን በሚሹ እና ሇራሳቸው በሚኖሩ፣ስሇሚከተለት የቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓት ወይም ስሇተቀበለት ሌዩ እውቀት እግዚአብሔር ከላልች ክርስቲያኖች የተሻለ ሆነው እንዯሚያያቸው በሚያምኑ ሰዎች ተሞሌቷሌ።ይሄም ሰይጣን በክርስትና ሊይ የሰራው ሐሰታዊ ስራ ምን ያህሌ እንዯተቃናሇት ያሳያሌ።በዮሐንስ 6:38 እንዯምንረዲው ጌታችን ከሰማይ ወዯ ምዴር የወረዯው፣1የራሱን ፈቃዴ ሇመካዴ(ሰውን መስል ወዯ ምዴር ሲወርዴ ያገኘውን ፈቃዴ)እና2የአባቱን ፈቃዴ በሰውነቱ ሇመፈፀም ነው። ስሇዚህም ምሳላያችን ሆኗሌ።በእየሱስ ምዴራዊ ህይወት ሁለ ማሇትም በኖረበት በ33 ½ አመታት የራሱን ፈቃዴ ክድ የአባቱን ፈቃዴ ፈፅሟሌ።ሇዯቀመዛሙርቱም እውነተኛ ዯቀመዛሙርቱመሆን ከፈሇጉ በዚህ ረገዴ እሱን መከተሌ አንዲሇባቸው በግሌፅ ነግሯቸዋሌ።ስሇዚህም የሃጥያትን ስር ከህይወታችን ሇመንቀሌ ማሇትም ‚የራሳችንን ፈቃዴ ከመፈፀም‛ ሉያዴነን መጥቷሌ።በሳይንስ ሇሰው ዓይን ፀሃይ ጨረቃና ከዋክብት ምዴርን በየ24 ሰዓቱ የሚዞሩ ስሇሚመስሌ ሇብዙ ሺህ ዓመታትምዴር የዓሇማትን መሀከሊዊናዋና ቦታ ይዛሇች የሚሌ የተሳሳተ አስተያየት ነበር። ይሄንንም ዝነኛአስተያየት ሇመፈተን ኮፐርኒከስን የመሰሇ ዯፋር ሰው ያስፈሌግ ነበር።ከዛሬ 450 ዓመት በፊት ይሄ አስተያየት ፈፅሞ ሐሰት እንዯነበር እና ምዴርም የዓሇማትን መሀከሊዊናስፍራ እንዲሌያዘች አሳይቷሌ።ኮፐርኒከስየዓሇማችን መሀከሊዊ ቦታፀሀይ እንዯሆነችና ምዴርም የተፈጠረችው ፀሀይ ጨረቃና ከዋክብት እሷንእንዱዞሩ ሳይሆን ምዴር እራሷ ፀሀይን እንዴትዞር መሆኑን አረጋግጧሌ።እንግዱህ ሰው የተሳሳተ ነገር ሊይትኩረት እስከሰጠዯረስ የሳይንስ ስላቱና ትንተናውየተሳሳተ ነበር።ነገር ግን ሰው ትክክሇኛውንመሃከሊዊ ፍጠረት ካወቀ በኋሊ እነዚህ ዴምርና ትንተናዎች ተስተካከሇዋሌ።በተመሳሳይ መንገዴ ‚እግዚአብሔር ሊይ በማተኮር‛ ፈንታ ‚በራሳችን ሊይ ስናተኩር‛ በህይወታችን እንሳሳታሇን።ስሇ መፅሐፍ ቅደስም ሆነ ስሇእግዚአብሔር ፍፁም ፈቃዴ ያሇን አመሇካከት(ስላትና ትንተናችን)የተሳሳተ ይሆናሌ።ግን ቀዯም ብል በተጠቀሰው ምሳላሰው ከአምስት ሺህዓመታት በሊይየተሳሳተ አመሇካከቱንእንዯእውነት አንዯተቀበሇውእኛም እንዯዚሁ የተሳሳተ አመሇካከታችን ትክክሌ እንዯሆነሌናምን እንችሌ ይሆናሌ።እውነቱን ስናውቅ ግን መቶ በመቶ እንዯተሳሳትን እንረዲሇን።ዛሬ በብዙ 'ጥሩ ክርስቲያኖችም'የምናየው ይሄንን ነው።ሁለምስሇአንደ መፅሐፍ ቅደስ የተሇያዩ ትርጉሞች ይይዙናሁለም የራሳቸው አተረጓጎም ትክክሌ እንዯሆነበማመን ላልችን እንዯ ‚ተታሇለ‛ አዴርገው ይቆጥሯቸዋሌ።ሇምን እንዯዚህ ሆነ?እነዚህ ክርስቲያኖችትኩረት የሰጡትበተሳሳተ ነገር ሊይ ስሇሆነ ነው።ሰው የተፈጠረው በእግዚአብሔር ሊይ እንዱያተኩር እንጂ በራሱ ሊይ እንዱያተኩር አይዯሇም።ሰሇዚህ ክርስቲያኖች የተሳሳተ ነገር ሊይ ሲያተኩሩ ‚ወንጌሊቸውም‛ ይሳሳታሌ።በመሠረቱበአሁኑ ጊዜ በዓሇም ሊይ ሁሇት ወንጌልች እየተሰበኩ ነው።አንዯኛውሰው ሊይ የሚያተኩርወንጌሌሲሆን ላሊውእግዚአብሔር ሊይ የሚያተኩርወንጌሌነው።
ሰውንዋናትኩረት የሚሰጠው ወንጌሌ እግዚአብሔር ሇሰው ኑሮውንየሚያመቻችሇትን ነገር ብቻ ሳይሆን በመንግስተ ሰማይም ቦታ እንዯሚሰጠው ያስተምራሌ።ሰዎች እየሱስ ሃጥያታቸውን ሁለ ይቅር ብልበሽታቸውን እንዯሚያዴንሊቸው፣በምዴራዊ ሀብትእንዯሚባርካቸውና ማናቸውንም ችግር እንዯሚፈታሊቸው ወዘተ... ይማራለ።ሰው (ራስ)መሀከሇኛ ትኩረት ይይዝና እግዚአብሔር እንዯ አገሌጋይበሰው ዙሪያ እየተመሊሇሰሇሰው ፀልት ይታዘዛሌ። ሰው የፈሇገውን ነገር ሁለ ሇማገኘትማዴረግ ያሇበት ነገር ቢኖር በእየሱስ ስም ‚ማመንና‛ ስሇሚፈሌገው ነገር ‚በቃለ መናገር‛ ብቻ ነው።እንዯዚህ ዓይነቱ ወንጌሌ ‚ንስሃ ስሇመግባት‛ ምንም ስሇማይጠቅስ ሐሰታዊ ወንጌሌ ነው።መጥምቁ ዮሐንስ፣እየሱስ፣ጳውልስ፣ጴጥሮስና ሐዋርያቶቹ ሁለ ንስሃን የስብከታቸውመጀመሪያ ያዯርጉት ነበር።በአሁኑ ጊዜ ግን በሚያሳዝን ሁኔታንስሃ በስብከት መጨረሻ እንኳን አይጠቀስም።በአንፃሩ እግዚአብሔር ሊይ የሚያተኩር ወንጌሌሰዎችን ንስሃ እንዱገቡ ይጠራሌ። ንስሃ መግባትም ምን ማሇት እንዯሆነ በግሌፅ ያስረዲሌ። ይኼውም -የራሳችን ህይወት ሊይ ከማተኮር፣የራሳችንን ፈቃዴ ከመፈፀም፣እራሳችን በመረጥነው መንገዴ ከመሄዴ፣ገንዘብንና ዓሇምን ከመውዯዴ እና ከዓሇምነገሮች(የስጋምኞት የዓይን አምሮትና የኑሮ ትምክህት)ወዘተ...በመቆጠብወዯ እግዚአብሔር እየተመሇስን በሙለ ሌባችን እንዴናገሇግሇውና ከእንግዱህ ወዱህም ህይወታችን በሱ ሊይ እንዱያተኩርያስተምረናሌ።በክርስቶስ የመስቀሌ ሞት ማመን ሇሰው ሃጥያት ይቅርታን የሚያስገኘው ያ ሰው ንስሃ ከገባ በኋሊ ብቻ ነው።ያኔ ሰው የራሱን ፈቃዴ በየቀኑ እየካዯ በእግዚአብሔር ፈቃዴ ሊይ የሚያተኩር ህይወትን መኖር የሚያስችሇውን የመንፈስ ቅደስንሃይሌ መቀበሌ ይችሊሌ።እየሱስናሐዋርያቶቹም የሰበኩት ወንጌሌ ይሄንኑነበር።ሐሰታዊ ወንጌሌ የመዲንን በር ሰፊ መንገደንም ትሌቅያዯርገዋሌ(በዚህ በር ሇመግባት ራስን መካዴምሆነሇራስ ከመኖር፣የራስን ፍሊጎት ከማሳዯዴና የራስን ትርፍ ከመሻት ማንም መቆጠብ ስሇላሇበት ሰዎችበቀሊለ ይገቡበታሌ)።በሚሉዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ይኼን ሐሰታዊ ‚ወንጌሌ‛ ሲሰበክ ሇመስማት ይመጣለ።ብዙዎችም እንዯዚህ ዓየነቱ ትምህርት ወዯ ህይወት እንዯሚመራቸው በማመን በዚህ ሰፊ በር ገብተው በመንገደይጓዛለ።በእርግጥ ግን ይሄ መንገዴ የሚመራቸው ወዯ ጥፋት ነው።የዚህ ወንጌሌ አስተማሪም በሚያቀርበው ሪፖረትሊይበስብሰባው ምን ያህሌ ሰዎች ‚እጃቸውን አንስተው ክርስቶስን ሇመቀበሌ እንዯወሰኑ‛ በመጠቆም ሇትምክህት ይጋበዛሌ።ይሄ ሁለ ግን መታሇሌ ነው።ምንም እንኳን አንዲንድቹ ከሌባቸው ቅንነት የተነሳ በእርግጥ ቢሇወጡምብዙዎች ላልች 'አማኞች' ግን በመጨረሻው 'በእጥፍ የባሰ የገሃነም ሌጅ'(ማቴዎስ 23:15)መሆናቸውን ባሇማወቅስሇእውነተኛ ሁኔታቸው እንዯተታሇለ ይቀራለ።እውነተኛው ወንጌሌ በአንጻሩየመዲንን በሩን ጠባብ መነገደንም ቀጭን ያዯርገዋሌ።ይኼንንም በር አንዲንዴ 'ጥራዝ ነጠቅ መንፈሳዊያን' እንዯሚያዯረጉት እየሱስ ካጠበበው የበሇጠ እንዲያጠቡትአስተማሪዎቹ ይጠነቀቃለ።ይኼንንም የሕይወት መንገዴ የሚያገኙት ጥቂቶች ናቸው።ይኼንን እውነተኛ ወንጌሌ ሇሚሰብክ ወንጌሊዊ ሪፖርቱን በሚያስዯንቁ ቁጥሮች የሚሞሊበት ብዙ ነገር ባይኖረውምየሚሰብከው ወንጌሌ ሰዎችን ወዯ መንግስተ ሰማይ ይመራሌ።ስሇዚህ'እንዳት እንዯምትሰሙ ተጠንቀቁ'። ማነኛውም ሇሰማው ነገር የሚታዘዝ ሇእርሱ የበሇጠ ብርሃንና የበሇጠ እውቀት ይሰጠዋሌ።ማንም ግን ሇሰማው ነገር የማየታዘዝ ያሇው የሚመሰሇው ብርሃንና እውቀት እንኳን ከእርሱ ይወሰዴበታሌ' (ለቃስ 8:18 በቀሊለ ሲተረጎም)።ጆሮ ያሇው ይስማ።